Svangerskapskontrollar og barnekontrollar vert utført på Helsetunet. Skulehelsetenesta vert utført på dei ulike barne- og ungdomskulane, samt Sauda vidaregåande skule avd. Sand

Jordmor

Jordmor har ansvar for svangerskapsomsorga. I samarbeid med lege tilbyr jordmor svangerskapskontrollar og etterkontroll etter fødsel. Ho kan komme på heimebesøk om det passar best. Jordmor tilbyr også svangerskapsgrupper. I samarbeid med Sauda og Helse Fonna har Suldal kommune følgjeteneste for fødande til fødeavdelinga ved Haugesund sjukehus.

Helsesøster

Helsesøster har ansvar for oppfølging av barnefamiliar etter at mor og barn er komne heim frå fødeavdelinga. Ho vil ta kontakt med familien i løpet av dei to første vekene og tilby heimebesøk og avtale vidare oppfølgjing på helsestasjon. Helsesøster har ansvar for skulehelsetenesta og har fast kontortid på alle barne- og ungdomskulane samt vidaregåande skule i kommunen. Elevtalet avgjer kor ofte.

Barne- og familierettleiar

Barne – og familierettleiar er ein ekstra ressurs på helsestasjon som vi kan tilby til familiar med barn frå 0-20 år som treng ekstra oppfølgjing utover det vanlige helsestasjon/skulehelsetenesta kan tilby. Ho har særskilt kompetanse innan psykososiale plager hjå barn. Familiar kan ta kontakt på eige initiativ for å «tenke høgt» rundt utfordringar.

Lege

Lege deltek på helsekontrollar av barn og gir medisinsk rådgjeving til skulehelsetenesta. Hovudoppgåva er å oppdaga sjukdom eller medfødde lidingar hjå barn og tilvise til rette instans. Oppfølging av kronisk sjukdom og anna akutt sjukdom skal gå via fastlegen.

Kilde: www.suldal.kommune.no