Undheim helsestasjon har ope tirsdag kl 8.00 til kl 12.30. Det er stengt når helsesøster er på heimebesøk. Helsestasjonslege er tilstades 3. tirsdag i månaden kl 8.30 til kl 11.30

Telefon: 51778063 / 6236 / 47702410

Helsestasjon har som formål å:

  • Fremja psykisk og fysisk helse

  • Fremja gode sosiale og miljømessige høve

  • Førebyggja sjukdommar og skader

Vi gjev tilbod om: - Svangerskapskontrollar - Heimebesøk - Helseundersøking, rettleiing og rådgjeving om barn si utvikling - Støtte og rettleiing i foreldrerolla - Vaksinasjon - Barselgrupper - Tverrfagleg samarbeid - Støtte og hjelp til barn / familiar med spesielle behov

Ved helsestasjon arbeider: Jordmor, helsesøster, helsesekretær, lege og fysioterapeut

Kilde: www.time.kommune.no