Helsestasjon er et gratis helsetilbud for alle barn 0-5 år og deres familier.

Alle barn følger et fast program ved helsestasjonen som er utarbeidet på bakgrunn av nasjonale faglige retningslinjer. Helsesøster har det faglige ansvaret for de faste kontrollene.

Hvis barnet eller familien har behov for ekstra oppfølging, tilpasses dette individuelt. Helsestasjonen har et nært samarbeid med mange ulike faggrupper.

Helsestasjon har som mål og fremme god helse blant barn

For å oppnå dette tilbyr vi:

Regelmessige helseundersøkelser hos helsesøster og lege. Helseundersøkelsene er et viktig bidrag i å avdekke evt avvik i helse og utvikling, men de er dessverre ikke finmasket til å fange opp alt. Dere vil derfor oppleve at vi relativt ofte spør om deres vurdering av barnets helse og utvikling.

Det er viktig at dere gjør oss oppmerksom på endringer eller symptomer som bekymrer. Informasjon om temaer som påvirker barns helse. Veiledning om helse, utvikling og oppdragelse ut i fra behov og ønske fra foreldre.

Henvisning til annet hjelpepersonell ved behov; for eksempel; fysioterapi, sykehus, psykisk helsetjeneste, barnevernstjenesten. Vaksinering etter anbefalt program fra folkehelseinstituttet Mandager har vi helsekontroller for de minste og da er lege tilgjengelig for helsestasjonen.

Nyfødte: Helsestasjonen får tilsendt fødselsmeldinger fra sykehuset og tar kontakt med tilbud om hjemmebesøk.

Dere kan også ringe helsestasjonen ved spørsmål om:

Amming Morsmelkerstatning Urolig barn Sykt barn

Oversikt over faste kontroller 0-5 år ved helsestasjonen Hjemmebesøk til nyfødte Vekt og hodeomkrets ved 7-10 dager 6 uker helsesøster og lege, vaksine 3 måneder helsesøster og lege, vaksine 4 måneder helsesøster 5 måneder helsesøster, vaksine 6 måneder helsesøster og lege 7/8 måneder helsesøster, 8/9 måneder helsesøster 10 måneder helsesøster, 12 måneder helsesøster og lege, vaksine 15 måneder helsesøster, vaksine 18 måneder helsesøster 2 år helsesøster og lege 4 år helsesøster

Førskoleundersøkelse helsesøster og lege Du er velkommen til å ta kontakt med helsesøster når som helst dersom du er bekymret for, eller i tvil om barnets helse eller utvikling.

Kilde: www.bokn.kommune.no