Friluftsliv, fritidsboliger, vindkraftutbygging og gruvedrift kan skape livskvalitet og arbeidsplasser, men utfordrer samtidig tradisjonell utmarksbruk som sau- og reinbeite. Vi inviterer alle med interesse for utmarksressursene til frokost, der vi diskuterer "tida og tilhøva" i utmarka.

  • Det lokale i lokal forvalting – om endra bruk, bruksendringar og ei utmark i endring
    Bjørn Egil Flø, Nibio - Norsk institutt for bioøkonomi

  • Utmarksbruk – Det får da være grenser!
    Frode Flemsæter, Ruralis - Institutt for rural og regionalforskning

  • «Opponering» og innledning til diskusjon
    Katrine Broch Hauge, Institutt for eiendom og juss, NMBU

  • Diskusjon

Utmarksressursene i Norge er mangfoldige og har til alle tider vært viktig, for lokalsamfunnet så vel som for storsamfunnet. Men ”tida og tilhøva” – som det heter i fjellova – endrer seg. Utmarka blir sett på med nye og andre øyne, noe som skaper utfordringer som verken de kulturelle eller de institusjonelle omgivelsene er skodd for å håndtere.

Dette er det første av en serie av åpne møter arrangert av forskernettverket «Utmark i endring – et nettverk for et helhetlig perspektiv på ”tida og tilhøva” i utmarka». Forskerne i nettverket har som mål å føre forsking, forvaltning, industri og brukere tett sammen i kunnskapsproduksjonen for bærekraftig utmarksbruk.

Det blir servert en enkel frokost til alle som kommer.
Velkommen!

Nettverksdeltakere: Ruralis, Nibio, NTNU, Norut, NMBU, Øslandsforskning, NINA, Nordlandsforskning, NIKU

Kilde: Facebook