(For English, please scroll down)

Kan man måle kunsten og et sted sin betydelse? Over 40 kunsthaller fra de nordiske landene inviterer herved til et storskala symposium i Oslo for å nærmere diskutere spørsmål rundt kunstens verdi.

Blant talerne finnes ledende eksperter innen det kulturøkonomiske feltet: Pier Luigi Sacco, professor i kulturøkonomi ved IULM University of Milano; Andrea Phillips, kunstprofessor og leder for BxNU Research Institute, Northumbria University og BALTIC Centre for Contemporary Art i Newcastle; Lars Strannegård, professor ved og rektor for Handelshögskolan i Stockholm; Binna Choi, kurator og sjef for Casco – Office for Art, Design and Theory i Utrecht samt Azar Mahmoudian, kurator og forsker basert i Teheran.

Symposiet vil foregå på engelsk.

KUNSTENS VERDI
Hvordan kan man forstå de mindre kunstinstitusjonenes betydning i kunstens økosystem? Ett brennende punkt har å gjøre med deres banebrytende måte å forholde seg til kunst, samfunn, opplysning og publikum på. Et annet er hvordan de spiller en viktig rolle i det lokale samfunnet samtidig som de stadig er i dialog med en internasjonal sammenheng. Men hvordan kan vi skape dialog om de verdiene som skapes – utover besøkstall og medieoppmerksomhet? Og hvordan fungerer ulike typer verdi i relasjon til modeller for finansiering? Hvordan kan kunstnere og kulturliv, små og store institusjoner, kommuner, fylker, stat og politikk samarbeide for å komme fram til prosesser som fremmer kunstens potensiale? I løpet av høsten 2017 har frilanskurator Jonatan Habib Engqvist og Nina Möntmann, kunstviter og kurator, arbeidet med en rapport som fokuserer nettopp på samtidskunsthallenes kunstneriske, sosiale, samfunnsmessige og økonomiske verdier ut ifra en nordisk kontekst. Symposiet samler kunsthaller, tjenestemenn og politikere innen kultursektoren fra de nordiske landene samt internasjonale gjester. I programmet inngår også panelsamtaler, diskusjoner, nettverksmuligheter og guidede besøk på flere kunstinstitusjoner i Oslo. Symposiet finner sted hos Office for Contemporary Art Norway (OCA).

Symposiet har mottatt generøs støtte fra Kulturkontakt Nord og Kulturrådet i Norge.

DET NORDISKE NETTVERKET AV KUNSTHALLER UTGJØRES AV NETTVERKENE: FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK, KLISTER I SVERIGE SAMT KUNSTHALLENE I NORGE

Symposiet arrangeres av det nordiske nettverket gjennom Marianne Hultman (Oslo Kunstforening), Kristine Kern (Fotografisk Center, København), Maria Lind (Tensta
konsthall, Stockholm), Cecilie Nissen (Kristiansand Kunsthall), Helene Nyborg Bay (Nikolaj Kunsthal, København), Bettina Pehrsson (Marabouparken konsthall, Sundbyberg).

For detaljert seminar-program, SE HER:
http://files.cargocollective.com/640658/Invitasjon-Symposium_Kunstens-Verdi.pdf

Påmelding er obligatorisk og sendes senest 11 februar til:

KONTAKT
Ingrid Vold Bjørkamo

Hanna Nordell

--

What is the significance of a place of art? And can it be measured? More than 40 smaller visual arts institutions from the Nordic countries are organizing a large scale symposium in Oslo in order to address the question of art’s agency.

Leading experts within the cultural-economic field will take part in the symposium, among them: Pier Luigi Sacco, professor of Cultural Economics at IULM University of Milano; Andrea Phillips, art professor and director of the BxNU Research Institute, Northumbria University and BALTIC Centre of Contemporary Art in Newcastle; Lars Strannegård, professor and president at the Stockholm School of Economics; Binna Choi, curator and director of Casco – Office for Art, Design and Theory in Utrecht plus Azar Mahmoudian, curator and researcher based in Tehran.

The symposium will be held in English.

THE AGENCY OF ART
How can one fathom the significance of smaller art institutions within the greater arts’ ecosystem? One key aspect is their ground-breaking approach to relating art to society; contributing to the cultural literacy of their audiences. Another is their important role in local communities whilst maintaining a constant dialogue within the international arts context. But how can we create dialogue around the values that are being built – beyond visitation numbers and media coverage? What cooperative processes can be adopted so that artists and culture, small and large institutions, municipalities, regions, states and federal politics all cooperate to encourage art’s potential? During the fall of 2017 freelance curator Jonatan Habib Engqvist and Nina Möntmann, curator and professor of art history, have worked on a report focusing on the artistic, social, societal and economic values of the contemporary kunsthalles within a Nordic context. The symposium will gather art institutions, officials and politicians within the cultural sectors of the Nordic countries as well as international guests. The program includes panel talks, discussions, networking opportunities and guided visits at art institutions in Oslo. The symposium will take place at Office for Contemporary Art Norway (OCA).

The symposium has received generous support from the Nordic Culture Point and Art’s Council Norway.

THE NORDIC NETWORK OF KUNSTHALLES IS FORMED BY THE NETWORKS: FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK, KLISTER IN SWEDEN AND KUNSTHALLENE I NORGE

The symposium is arranged by the nordic network through Marianne Hultman (Oslo Kunstforening), Kristine Kern (Fotografisk Center, Copenhagen), Maria Lind (Tensta konsthall, Stockholm), Cecilie Nissen (Kristiansand Kunsthall), Helene Nyborg Bay (Nikolaj Kunsthal, Copenhagen), Bettina Pehrsson (Marabouparken konsthall, Stockholm).

For detailed seminar-program, CLICK HERE:
http://files.cargocollective.com/640658/Invitation-Symposium-Art-s-Agency.pdf

RSVP is mandatory and is accepted before February 11th at:

CONTACT
Ingrid Vold Bjørkamo

Hanna Nordell

Kilde: Facebook