SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Hva kom først – verden slik vi kjenner den, eller fortellingene om verden? Alle kontinenter har sine grunnmyter og litterære tradisjoner, og mange av dem har påvirket verdenshistorien.

Hvilken rolle har myter og fortellinger spilt i dannelsen av nasjoner, slik for eksempel legenden om Sundjata har spilt en rolle for det vestafrikanske kongedømmet Mali? Eller Iliadens betydning for Aleksander den store – som sov med boka under puta og forsøkte å gjenskape litterære slag under sine egne erobringer.

Litteraturhistoriens vektlegging av sentrale verker og forklaringsmodeller er i stor grad dominert av et vestlig ståsted. Da risikerer man å gå glipp av vesentlige innsikter om man ønsker å forstå litteraturen og dens påvirkning på et globalt nivå. Visste du for eksempel at Kina i flere hundre år hadde monopol på verdens papirproduksjon? Og stemmer det egentlig at Don Quixote var verdens første roman?

Når man skriver historien om det skrevne ord, blir det en fortelling om hvordan verden er blitt til. Hvilken litteratur er det som forandrer og setter sitt preg på verden i dag?

Martin Puchner er en av verdens fremste litteraturforskere og kritikere og er professor ved universitetet Harvard. Han har blant annet forsket på revolusjonspoesi og på Ibsens skuespill. I boka The Written World ser han nærmere på hvordan litteraturen har formet verdenshistorien og verdens kulturer, i samspill med den teknologiske utviklingen fra muntlig fortellertradisjon til skriftspråk, fra
leirtavler til e-bøker og fra det mesopotamiske Gilgamesh-eposet til Harry Potter-universet.

Puchner vil gi oss et sveip gjennom litteraturhistorien, før han møter professor i kulturhistorie Helge Jordheim til samtale om litteraturens rolle i å forme verden.

Samtalen vil foregå på engelsk.

From Gilgamesh to Harry Potter

What came first – the world as we know it, or the stories about the world? All continents have their foundational myths and literary traditions, many of which has affected the course of world history.
What role has myths and stories played in the formation of nations, like the role played by the legend of Sundiata in the West African kingdom Mali? Or the importance of the Iliad for Alexander the Great – who slept with the book under his pillow as he tried to recreate its literary battles during his own conquests.

Central works and explanatory models emphasized in literary history are largely dominated by a Western perspective. With that, we risk missing crucial insights if we want to understand literature and its influence on a global level. Did you know, for instance, that China for years monopolized the world’s paper production? And is it really true that Don Quixote was the world’s first novel?

When you write the history of the written word, it becomes a history of how the world came to be what it is. What is the literature changing and impacting the world today?

A Professor at Harvard University, Martin Puchner is one of the world’s leading literary scholars and critics, and has, among other things, worked with revolutionary poetry and Ibsen’s plays. In his recent book The Written World, he takes a closer look at how literature has shaped world history and the cultures of the world together with the technological development from oral storytelling to writing, from clay tablet to e-books and from the Mesopotamian Gilgamesh epic to the Harry Potter universe.

Puchner will give us the literary history in brief, before he joins Professor of Cultural History Helge Jordheim for a conversation about how literature shapes the world.

The conversation will be held in English.

Kilde: Facebook