Nordlandssykehuset skal yte nødvendige spesialisthelsetjenester til innbyggerne i sitt opptaksområde. Tjenestene skal være pasientorientert og sikre gode pasientforløp innad og mellom de ulike deler av helsetjenesten. Tjenestene skal gjenspeile kjerneverdiene kvalitet, trygghet og respekt.

Det er generelt lavt kunnskapsnivå om samisk kultur i befolkningen – også blant helsepersonell. Økt kunnskap og kulturell kompetanse må styrkes. I innledningen på oppdragsdokumentet for 2015 og 2016 er det lagt følgende føring: «Samiske pasienters rett til og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres ved diagnostikk og behandling. Pasienter og brukere må ha trygghet for at tjenestene er tilgjengelige og at de blir møtt med omsorg og respekt samt god og likeverdig kommunikasjon.»

Målgruppe:
Alle faggrupper i Nordlandssykehuset som kommer i kontakt med pasienter og pårørende med samisk bakgrunn. Kurset vil også være aktuelt for ansatte i kommunehelsetjenesten

Program
Torsdag 7. desember
08.30 – 09.00 Registrering
09.00 – 09.20 Velkommen og innledning
09.20 – 10.30 Den samiske pasient i møte med Nordlandssykehuset
- Hva skal til for at pasienten skal oppleve kulturell trygghet?
- Hvilken kulturell kompetanse bør helsearbeidere ha for å skape et godt møte og bidra til et
best mulig behandlingsresultat for pasienten?
Foredraget tar primært utgangspunkt i egen forskning.
• Hilde Thørnquist
10.30 – 10.45 Pause
10.45 – 11.30 Om eldre generelt og samiske eldre spesielt
• Inga Karlsen
11.30 – 12.15 Lunsj
12.15 – 13.15 Er det nødvendig med skreddersydde tjenester til samiske pasienter?»
• Renathe Aspeli Simonsen
13.15 – 13.30 Pause
13.30 – 15.30 Hva vet vi om helsesituasjonen til samer i Norge sammenlignet med majoritetsbefolkningen
Foredrag med utgangspunkt i egen forskning, nasjonal forskning og forskning i Sápmi.
Også fokus på internasjonale studier med fokus på helsesituasjonen til urbefolkninger
andre steder i verden - sammenlignet med situasjonen for samer i Norge.
• Hilde Thørnquist

Med forbehold om endringer

Kilde: Facebook