Please scroll down for English version!

Sølvberget fyller tretti år 4. november. Som alle vet, er trettiårsfestene de beste: Trettiåringer vet hvem de er, men har fortsatt et sultent blikk ut mot verden.

Velkommen til trettiårsfeiring og åpning av nyoppussa lokaler fra 2. - 4. etasje.

Vi ferier dagen med program fra morgen til kveld!

PROGRAM:

KL. 11.00, 13.00 og 15.00
Fra størst til minst
Hvordan er det å gå fra å være størst til minst? Få med deg familieforestillingen om overgangen fra barnehage til skole med dansepedagog Karin Moe Hennie. Her blir det dans, musikk, rim og regler. Fra 4 år. I samarbeid med Schizofrenidagene. Gratisbilletter hentes i 1. etasje
Skattkammeret, 2. etasje.

Kl. 12.00 og 14.00
Det var en gang
Fortellerforestilling for hele familien med Nina Næsheim. Bli med på en spennende reise i eventyrenes verden! Fra 4 år. Gratisbilletter hentes i 1. etasje.
Skattkammeret, 2. etasje.

Kl. 11.00-19.00
Besøk Renaa Xpress sin kafé
Salongen, 4. etasje

Kl. 11.00-16.00
Verksted på Sølvberget
Kom og prøv 3D-printer, symaskiner, vinylkutter og mye annet gøy.
Verkstedet, 3.etasje

Kl. 11.00-15.00
Skattejakt
Hvor godt kjenner du Sølvberget? Gå på jakt i de ulike etasjene og oppdag skatter på huset. For barn fra 6 til 12 år. Hent kart i 1. etasje.

Kl. 11.00-15.00
Tull og tøys med Tulliball
Har du møtt klovnen Tulliball? Han er alltid full av overraskelser, trylletriks og morsomme påfunn. I dag gjemmer han seg mellom bokhyllene.
2. etasje

Kl. 12.00-15.00
Lag din egen button!
Verkstedet, 3 etasje

Kl. 12.00-12.15
Åpning ved ordfører Christine Sagen Helgø
1. etasje

Kl. 12.15-13.00
Vi feirer 30-årsdagen med muffins i lange baner!
Foajeen, 1 etasje

Kl. 12.30-13.45
KÅKÅnomics: Har Stavanger gått i luksusfella?
Stavangerregionen har hatt 50 gode år med oljå, men nå har tidene forandret seg. Hva skjer med Stavanger nå og hva er de nye næringene? Paneldeltakere: Kalle Moene, Ståle Økland, Ragnar Tveterås, Rune Dahl Fitjar. Programleder: Tom Hetland. Sikre deg gratis-billett på www.kverulantkatedralen.no/kakanomics
Møteplassen, 1. etasje

Kl. 12.30
Konsert: Stavanger kulturskole
Elevene som skal opptre er alle klassiske gitarister i Unge talenter Bjergsted.
3. etasje, Musikkscenen

Kl. 13.00
Musikkprat: Rogaland Wall of Fame
Aftenblad-journalist Leif Tore Lindø forteller om musikere som har og har hatt stor betydning for populærmusikkens utvikling og utbredelse i Rogaland. Stavanger Aftenblad og Sølvberget hedrer musikklivet i Rogaland. Utvalgte artister får sin hedersplass på veggen.
3. etasje, Musikkscenen

Kl. 14.00-14.30
Utstillingsåpning: Svend Ivar Dysthe: Vær så god sitt!,
Utstillingen, som er et samarbeid med Nasjonalmuseet, presenterer et utvalg av designerens verdenssuksesser innen stoler, og andre designperler.
Sølvberget galleri, 2. etasje

Kl. 14.00-15.00
Kodetimen
Kodetime for barn 7-12 år. Lær det grunnleggende om programmering sammen med andre barn. Få datamaskinen til å gjøre det du vil at den skal gjøre. Ta med en datamaskin (PC, Mac, Linux) eller et nettbrett. Vi har noen PC-er til utlån. Meld deg på her:
Klasserommet, 3. etasje

kl. 15.00
Ida Neverdahl tegner
Neverdahl er ung, men er allerede å regne som en veteran som serieskaper. Se henne lage et eget verk på en vegg i 2. etasje, der tegneseriesamlingen vår blir å finne fremover, og spør henne om råd om hvordan tegneseriebransjen fungerer.
2. etasje

Kl. 15.00-15.45
Biblioteket i mitt liv
"Den som går inn i et bibliotek, trer inn i samfunnet". Sven Egil Omdal kåserer om sitt liv mellom reolene, fra pirrende plansjer om forplantningens mysterier til jakten på Stavangers historie. Sikre deg gratisbillett på www.sølvberget.no
Møteplassen, 1. etasje

Kl. 16.00
Mens vi venter på tillatelse til å spille Godot
Teatergruppa Venterommet setter Samuel Becketts klassiske verk inn i en flyktningkontekst. Stykket handler om å fylle eksistensiell tomhet med innhold. Forestillingen er i Geir Bakkens regi.
Sikre deg gratisbillett på www.sølvberget.no
Kjelleren

Kl. 17.00-18.00
Forfattermøte: Asli Erdoğan
Den tyrkiske forfatteren Asli Erdoğan er blitt kalt den modigste forfatteren i Tyrkia. Hun er prisbelønt for sitt mot og sin poetiske kraft. Høsten 2016 ble hun fengslet for sine ytringer og ble holdt i fangenskap til februar 2017 i et Tyrkia der ytringsfriheten er under press. Hun er aktuell med ny essaysamling: Nå er ikke engang stillheten din. Sikre deg gratisbillett på www.sølvberget.no Møteplassen, 1. etasje

LITTERÆR FESTKVELD, kl. 18.30-21.15

Kulturhussjef Marit Egaas leder oss gjennom en litterær festkveld. Sikre deg gratisbillett på www.sølvberget.no

Fire litterære smaksprøver
Brita Strand Rangnes (førstelektor, UiS) presenterer og samtaler med tre sentrale kritikerroste forfattere og kunstnere som alle er aktuelle med nye bøker: Tegneserieskaper Ida Neverdahl med "I’m a Girl, It’s Fantastic", Øyvind Rimbereid med sin nye diktsamling, "Lenis plassar. Et dikt" og Torild Wardenær med diktsamlingen "Forløp" .

Agnes Ravatn i møte med Alf van der Hagen
Ravatn er en av våre dyktigste forfattere og er aktuell i høst med den kritikerroste boken "Verda er ein skandale. Ei bok om livet på landet". Møt henne i samtale med redaktør og forfatter Alf van der Hagen. Sammen gjør de et dypdykk i et viktig forfatterskap.

Tore Renberg og Hillevågsgjengen
"Skada gods" er tredje bok i Tore Renbergs Teksas-serie. Etter "Vi ses i morgen" (2013) og "Angrep fra alle kanter" (2014) er Stavanger-forfatteren tilbake med et fartsfylt og handlingsmettet, spennende og underholdende gjensyn med Hillevågsgjengen.
Møt Tore Renberg i samtale med Åsmund Ådnøy.
Møteplassen 1. etasje

In English!

Sølvberget turns thirty years old on the 4th of November. As everybody knows, celebrating thirtieth birthdays is the best: thirty-year-olds know who they are, but are still hungry for the world.

Welcome to the celebration of our thirtieth birthday and the opening of newly renovated premises on the first, second, and third floors.

The celebrations lasts all day!

PROGRAM:

11.00, 13.00 and 15.00
From biggest to smallest
How do you go from being biggest to smallest? See a family performance about the transition from kindergarten to school with dance teacher Karin Moe Hennie. There will be dance, music, rhyme and rules. From 4 years. In cooperation with the Schizophrenia days. Free tickets are available on the ground floor
The Treasury, 2nd floor.

12.00 and 14.00
Once upon a time
Performance for the whole family with Nina Næsheim. Join an exciting journey in the world of fairy tales! From 4 years. Free tickets are available on the ground floor
The Treasury, 2nd floor.
Treasury er statskassen, finansdepartementet og lignende. Har ikke vært et “Skattkammer» siden dronning Elisabeth den førstes tid….
Bruk norsk navn «Skattkammeret». Eller kall det «The Treasure Trove» = Stedet der man finner skatter.

11: 00-19: 00
Visit Renaa Xpress's cafe
The lounge, third floor

11: 00-16: 00
Workshop at Sølvberget
Come and try 3D printers, sewing machines, vinyl cutters and much more.
The workshop, third floor

11.00-15.00
Treasure Hunt
How well do you know Sølvberget? Go hunting on the various floors and discover treasures. For children from 6 to 12 years old. Get map on the ground floor.

11.00-15.00
Fun and jokes with Tulliball
Have you met the clown Tulliball? He is always full of surprises, magic tricks and fun ideas. Today he hides between the bookshelves.
first floor

12.00-15.00
Create your own button!
The workshop, third floor

12.00-12.15
Opening ceremony by Mayor Christine Sagen Helgø
Ground floor

12.15-13.00
We celebrate 30 years of day with a lot of muffins!
Foajeen, ground floor

12:30 to 13:45
KÅKÅnomics: Is Stavanger stuck in a luxury trap?
The Stavanger region has had 50 good years with oil, but now the times have changed. What is happening to Stavanger now and what are the new industries? Panel participants: Kalle Moene, Ståle Økland, Ragnar Tveterås, Rune Dahl Fitjar. Host: Tom Hetland. Secure your free ticket at www.kverulantkatedralen.no/kakanomics
Meeting ground, ground floor

12:30
Concert: Stavanger Culture School
The performants are all classical guitarist pupils from Young Talents Bjergsted.
second floor, music scene

13.00
Music chat: Rogaland Wall of Fame
Aftenblad journalist Leif Tore Lindø tells about musicians who have and have had great importance for popular music development and distribution in Rogaland. Stavanger Aftenblad and Sølvberget celebrate music life in Rogaland. Selected artists get their honor on the wall.
second floor, music scene

14:00 to 14:30
Opening of an exhibition: Svend Ivar Dysthe: Please take a seat!,
The exhibition, which is a collaboration with the National Museum, presents a selection of designer's world successes in chairs and other design features.
Sølvberget gallery, first floor

14:00 to 15:00
Code hour
Code hour for children 7-12 years. Learn the basics of programming with other children. Have your computer do what you want it to do. Bring a computer (PC, Mac, Linux) or a tablet. We have some PCs you can borrow. Sign up here:
Classroom, second floor

kl. 15.00
Ida Neverdahl draws
Neverdahl is young, but is already counted as a veteran as a series champion. See her making her own work on a wall on the first floor, where our comic collection will be found in the future, and ask for her advice on how the cartoon industry works.
first floor

15.00-15.45
The library in my life
"Whoever enters a library enters the community". Sven Egil Omdal recalls his life between the shelves, from annoying plans about the mysteries of propagation to the pursuit of Stavanger's history. Secure your free ticket at www.sølvberget.no
Meeting ground, ground floor

At 16:00
While we are waiting for permission to play Godot
The theater group The waiting room puts Samuel Becketts classic work into a refugee context. The piece is about filling out existential emptiness with content. The performance is directed by Geir Bakken.
Secure your free ticket at www.sølvberget.no
The basement

17:00 to 18:00
Author meeting: Asli Erdoğan
Turkish writer Asli Erdoğan has been called the bravest writer in Turkey. She is awarded for her courage and poetic power. In the fall of 2016, she was imprisoned for her speech and was held captive until February 2017 in a Turkey where freedom of expression is under pressure. She comes with a new essay collection: now even the silence is not yours. Secure your free ticket at www.sølvberget.no Meeting place, ground floor


LITERARY FESTIVAL, at. 18.30 to 21.15

Kulturhusslef Marit Egaas leads us through a literary festival night. Secure your free ticket at www.sølvberget.no

Kilde: Facebook