Kleppestø er Askøy sitt kommunesenter og regionsenter. Planområdet for Kleppestø sentrum utgjør totalt 1015 daa og strekker seg fra Klampavika i sørvest til Florvåg i nordøst.

Planen legger til rette for:
• Utbygging av området med flere sentrumsfunksjoner som mer handel, kulturhus, bolig, kontor og arbeidsplasser, serveringssteder og annen tjenesteyting
• Oppgradering av området med offentlige møteplasser som torg, promenade, gjestehavn, park og aktivitetsområder
• Flytte parkeringsplasser fra kaien og inn i fjellanlegg
• Legge bedre til rette for myke trafikanter med gangbroer og gang/sykkelveger
• Etablering av ny kollektivterminal med bedre fasiliteter for de reisende, og klargjøring for å ta i bruk mer miljøvennlig båt.
• Bevaring av kulturmiljøet rundt Kleppestøsundet og rådhuset
• På sikt føre gjennomgangstrafikken i tunnel utenom sentrum mellom Solhola og Klampavika

Kilde: Facebook